Algemene voorwaarden

BCA Administratiekantoor V.O.F. Sierenborch 7 1043 BA Amsterdam inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37092886

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen BCA Administratiekantoor V.O.F. en een opdrachtgever waarop BCA Administratiekantoor V.O.F. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BCA Administratiekantoor V.O.F., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes

1. 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. 2. De door BCA Administratiekantoor V.O.F. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. BCA Administratiekantoor V.O.F. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3. 3. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. 1. BCA Administratiekantoor V.O.F. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BCA Administratiekantoor V.O.F. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BCA Administratiekantoor V.O.F. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BCA Administratiekantoor V.O.F. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BCA Administratiekantoor V.O.F.zijn verstrekt, heeft BCA Administratiekantoor V.O.F. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. 4. BCA Administratiekantoor V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BCA Administratiekantoor V.O.F. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Tevens is BCA Administratiekantoor V.O.F. niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gegevens door opdrachtgever te laat zijn aangeleverd.

5. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BCA Administratiekantoor V.O.F. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever BCA Administratiekantoor V.O.F. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BCA Administratiekantoor V.O.F. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal BCA Administratiekantoor V.O.F. de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4. 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal BCA Administratiekantoor V.O.F. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. 5. In afwijking van lid 3 zal BCA Administratiekantoor V.O.F. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt BCA Administratiekantoor V.O.F. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. 2. Alle door BCA Administratiekantoor V.O.F. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BCA Administratiekantoor V.O.F. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. 3. BCA Administratiekantoor V.O.F. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

1. 1. De vorderingen van BCA Administratiekantoor V.O.F. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: * Na het sluiten van de overeenkomst aan BCA Administratiekantoor V.O.F. ter kennis gekomen omstandigheden geven BCA Administratiekantoor V.O.F. goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; * BCA Administratiekantoor V.O.F. heeft de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit, of is onvoldoende. * De opdrachtgever voldoet niet aan de in artikel 13 bepaalde betalingsverplichting.

2. 2. In de genoemde gevallen is BCA Administratiekantoor V.O.F. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van BCA Administratiekantoor V.O.F. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

1. 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan BCA Administratiekantoor V.O.F.

2. 2. Indien een klacht gegrond is, zal BCA Administratiekantoor V.O.F. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal BCA Administratiekantoor V.O.F. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11. Honorarium

1. 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium per jaar, per kwartaal of per maand overeenkomen.

3. 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van D.J. van der Ent, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW,

5. 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. 6. Indien BCA Administratiekantoor V.O.F. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is BCA Administratiekantoor V.O.F. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, indien dit door prijsstijgingen noodzakelijk is geworden.

7. 7. Indien een vast honorarium is afgesproken, maar de werkzaamheden blijken in de praktijk omvangrijker dan bij het aangaan van de overeenkomst kon worden voorzien, kan het honorarium door BCA Administratiekantoor V.O.F. aangepast worden. BCA Administratiekantoor V.O.F. dient dit altijd schriftelijk aan de opdrachtgever mee te delen.

Artikel 12. Betaling

1. 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, op een door BCA Administratiekantoor V.O.F. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. 3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van BCA Administratiekantoor V.O.F. en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens BCA Administratiekantoor V.O.F. onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. lncassokosten

1. 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: * over de eerste € 2950,- 15% * over het meerdere tot € 5900,- 10% * over het meerdere tot € 14750,- 8% * over het meerdere tot € 59000,- 5% * over het meerdere 3%

2. 2. Indien BCA Administratiekantoor V.O.F. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Indien BCA Administratiekantoor V.O.F. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. 1. De aansprakelijkheid van BCA Administratiekantoor V.O.F., voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BCA Administratiekantoor V.O.F. beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BCA Administratiekantoor V.O.F. of haar ondergeschikten.

5. 5. BCA Administratiekantoor V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15. Overmacht

1. 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BCA Administratiekantoor V.O.F.worden daaronder begrepen.

2. 2. BCA Administratiekantoor V.O.F. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BCA Administratiekantoor V.O.F. haar verbintenis had moeten nakomen.

3. 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van BCA Administratiekantoor V.O.F. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BCA Administratiekantoor V.O.F. niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. 4. Indien BCA Administratiekantoor V.O.F. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschilbeslechting

De rechter in de woonplaats van BCA Administratiekantoor V.O.F. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft BCA Administratiekantoor V.O.F. het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen BCA Administratiekantoor V.O.F. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

BCA Administratiekantoor

 

Sierenborch 7,
1043 BA AMSTERDAM.

Telefoon: +31 (0)20 4080 801
FAX: +31 (0)20 4082 223
E-mail: info@bcabv.com

 

 

© 2020 BCA Administratiekantoor

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten